คุณเสาวนีย์  วิริยะอำไพวงศ์

             

ผู้จัดการหน่วย แพลทตินั่มทีม 50

 

ใบอนุญาต วิชาชีพ : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

 

คุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ :FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner)


ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท Environmental and Hazardous Waste Management
International Program จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน


พ.ศ. 2538-2542 วิศวกรออกแบบ และผู้จัดการควบคุมระบบคุณภาพ (QMR) ระบบ ISO 9001


พ.ศ. 2542-2543 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษทางอากาศ สำหรับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรม โรงงานฟอกหนัง โรงงานสิ่งทอ โรงงานฆ่าสัตว์
อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง


พ.ศ. 2545-2549 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ดูแลงานออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพ (QA) สำหรับบริษัทที่รับออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
(Air Pollution Control)
ฝ่ายฝึกอบรมด้านเทคนิค โดยฝึกอบรมให้กับวิศวกรชาวเวียดนาม ให้กับบริษัทใน
เครือที่ขยายธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม


เข้าร่วมงานกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด


Part Time พ.ศ. 2538-2549


Full Time 1 มิถุนายน 2550 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วย แพลทตินั่ม 50 

1 ธันวาคม 2555 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการหน่วย แพลทตินั่ม 50

 

ประวัติการทำงานสังคมในเอไอเอ ที่ภาคภูมิใจ


กรรมการ สโมสรสู่ชีวิตใหม่ ตั้งแต่ขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วย ปี 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ สโมสร 12 ยอดขุนพล ปี 2550-ปัจจุบัน
กรรมการ สโมสร กาแฟทอง ปี 2550-2554
ประธาน สโมสร BTC ปี 2553-2554 และปี 2556
ประธาน PR Platinum Team ปี 2554
ประธาน สโมสร Pro Club ปี 2557


คุณวุฒิต่าง ๆ ที่ได้รับ


คุณวุฒิ ABCD
ตัวแทนเกรด เอ ประจำปี 2549
คุณวุฒิ 20 รายประกันชีวิตภายใน 15 วันของสโมสรเตรียมผู้นำปี 2549
นักขายประกันกลุ่ม ที่คีรีมายา เขาใหญ่ ปี 2555
Premier Agent (MDC) ปี 2555-2556


คุณวุฒิท่องเที่ยวต่างประเทศ


Special Trip ประเทศฮ่องกง ทุกครั้งที่ประกาศแข่งขัน
Annual Convention Sydney/ Perth/ New Zealand/ Yokohama


คติพจน์ในการทำางาน

The future depends on what we do in the present