คุณณัชพล  ลีปายะคุณ

 

การศึกษา

ปริญญาตรี  : คณะวนศาสตร์ รุ่น 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 46 (KU46)

ปริญญาโท : ExMBA บริหารธุรกิจ รุ่น 23 (Ex23) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ใบอนุญาต วิชาชีพ

1. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ นายหน้า ประกันชีวิต

2. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย

3. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (Single Licens)

   สำหรับกองทุนรวม & Investment Link

 

คุณวุฒิวิชาชีพ

FChFP- Fellow Chartered Financial Practitioner

MDRT - Million Dollar Round Table

  

ตำแหน่งปัจจุบัน

 - กรรมการ บริษัท เอ็น เอส แอล โบรกเกอร์ จำกัด

 - กรรมการ บริษัท  ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม