คุณวิฑูรย์ วงสุทักษ์

 

การศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียน มัธยมสาธิต มศว.ประสานมิตร รุ่น 25

ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ (IE) รุ่น 41 (E41) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 45 (KU45)

ปริญญาโท  : Ex MBA บริหารธุรกิจ รุ่น 19 (Ex19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 ใบอนุญาต วิชาชีพ

 

1. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (กว)

2 . ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ นายหน้า ประกันชีวิต 

3. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย 

4. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (Single Licens) 

   สำหรับกองทุนรวม & Investment Link

 

 คุณวุฒิวิชาชีพ

 FChFP- Fellow Chartered Financial Practitioner

 MDRT - Million Dollar Round Table

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 - กรรมการบริษัท ว.สุพิทักษ์ อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด

 - กรรมการบริหาร บริษัท แพลทตินั่ม อินชัวร์พลัส จำกัด

 - ประธานโครงการ  ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม