เงินออมเพื่อการศึกษา (Education Saving)

การตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อเงินออมเพื่อการศึกษา Financial Health Check มีความสา คัญในการสร้างฝันให้กับบุตรหลานของท่านเพราะเผลอเพียงนิดเดียวบุตรหลานก็ถึงวัยเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว และการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลาน คงเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา การเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นสิ่งที่สา คัญ ค่าใช้จ่ายของบุตร เช่น ค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีแนวโน้มขึ้นทุกปี ดังนั้นการวางแผนการศึกษาถึงเป็นเรื่องสาคัญ

สร้างหลักประกันการศึกษาเพื่ออนาคตลูก

การวางแผนการศึกษาลูกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ เพราะถือเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้ลูกสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข“ลูก” คือสิ่งที่เติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อนาคตที่ดีของลูกขึ้นอยู่กับความพร้อมของครอบครัวในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเลี้ยงดู การให้ความรัก และการให้การศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ตัวอย่างการวางแผนการออม

ปัจจุบัน ลูกอายุ 3 ปี เริ่มวางแผนการออมสาหรับระดับประถมในโรงเรียนเอกชน จนจบปริญญาโทแบบทยอยออม โดยมีการประมาณค่าเทอมปรับเพิ่มขึ้นปีละ 5% และนาเงินออมไปลงทุนในกองทุนรวมผสมที่ได้รับผลตอบแทน 5% ต่อปี เมื่อเริ่มต้นเรียนประถมวันแรก ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะต้องมีเงินเก็บประมาณ 240,000 บาท ณ วันนี้ต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ 76,130 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้น เมื่อลูกเข้าเรียนชั้นประถม ก็ทาการเก็บเงินให้เพียงพอกับค่าเทอมในระดับมัธยมต่อไป โดยจะต้องเก็บเงินปีละ 176,421 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปี ทาการเก็บเงินแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าลูกจะเริ่มเรียนในระดับปริญญาโท

สิ่งที่สาคัญที่สุดในการออมเงินวิธีนี้ คือ ต้องมีวินัยในการลงทุน ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan) ที่ระบบจะอานวยความสะดวกในการตัดเงินจากบัญชีไปลงทุนในกองทุน ตามจานวนเงินและวันที่สามารถกาหนดได้เอง

 

ประกันอนาคตลูกด้วยการทาประกัน

อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ถึงแม้จะมีการวางแผนออมเงินเพื่อการศึกษาลูกไว้แล้ว แต่ว่าเงินที่จะนาไปออมมาจากรายได้ในการทางาน ซึ่งถ้าหากพ่อแม่เสียชีวิต หรือทุพลภาพ ก็จะขาดรายได้ที่จะนามาใช้ในการออมเงิน ทาให้แผนการศึกษาของลูกสะดุดกลางคัน ดังนั้นการทาการประกันชีวิตจะช่วยลดความเสี่ยง โดยเลือกทาประกันอนาคตลูก ที่มีทุนประกันเท่ากับค่าเทอมของลูก และเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมการยกเว้นการชาระเบี้ย หากผู้ชาระค่าเบี้ยประกันเสียชีวิตหรือทุพลภาพ โดยที่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ชาระเบี้ยให้แทน ทาให้ไม่เป็นภาระกับลูก และลูกก็ยังได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หลักเท่าเดิม