หลักสูตรการวางแผนการเงิน (Certified Financial Planning Program: CFP)

 

 

หลักสูตรสำหรับผู้มองการณ์ไกลที่มุ่งหวังเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
ที่มิได้ให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านการเงินที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยเนื้อหาความรู้
เทคนิค ตลอดจนวิธีการต่างๆ อันเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า 
(Wealth Management) เพื่อการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร CFP 
แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 6 ชุดวิชา ได้แก่

ชุดวิชาที่ 1:
 พื้นฐานการวางแผนการเงิน (Foundation of Financial Planning)


เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ เช่น
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแผนการเงินให้กับแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม

ชุดวิชาที่ 2: การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน เช่น ตราสารเพื่อการลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุน รวมถึงการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
เพื่อให้สามารถเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินที่มีความรอบรู้
ในเรื่องของการวางแผนการลงทุนได้อย่างแท้จริง

ชุดวิชาที่ 3: การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัยในการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยงส่วนบุคคล โดยเนื้อหาอธิบายครอบคลุมถึงประเภทของความเสี่ยง
เทคนิคการจัดการความเสี่ยง ลักษณะ และประโยชน์ของการประกันภัยประเภทต่างๆ
เพื่อให้สามารถเลือกกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการทางการเงิน
ของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดวิชาที่ 4: การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Planning)

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ ความสำคัญ และกระบวนการในการวางแผนการเงิน
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณพร้อมทั้งเจาะลึกคุณลักษณะ และการคำนวณ
หาจำนวนเงินที่มีสำหรับใช้ในวัยเกษียณของแหล่งเงินทุนที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย
กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชุดวิชาที่ 5: การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นภาษีทางตรงที่ถือว่ามีความสำคัญ
ีสูงสุด เพราะหากผู้เสียภาษีได้ทำความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและการใช้ประโยชน์จาก
เงื่อนไขทางภาษีอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ย่อมนำมาซึ่งรายได้สุทธิและความมั่งคั่งที่สูงขึ้น 
และสามารถส่งต่อทรัพย์สินที่ได้สั่งสมมาให้กับทายาทด้วยการวางแผนมรดกที่มีประสิทธิภาพ 
ต่อไป

ชุดวิชาที่ 6: การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

เพื่อให้สามารถนำแผนทางการเงินทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยแผนการประกันภัย แผนการลงทุน 
แผนภาษี และแผนเพื่อวัยเกษียณของบุคคล มารวมเข้าด้วยกัน ภายใต้ความสอดคล้องของ 
วัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเงื่อนไข ข้อจำกัดของแต่ละบุคคล 
เพื่อก่อให้เกิดเป็นแผนทางการเงินที่มีความสมบูรณ์
หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 - 5 มาแล้ว