ในยุคต่อไปนี้ นักวางแผนทางการเงินจะเป็นบุคลากรที่สำคัญของธุรกิจ  Wealth Management ของ สถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัท ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะอยู่ในรูปของบริษัท การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นกระบวนการแบบบูรณาการ (Comprehensive process) ในการประเมินความต้องการทางการเงินของลูกค้าบุคคลอย่างรอบด้าน รวมทั้งด้าน      การบริโภค  ภาษี  ประกันภัย  การลงทุน  การวางแผนวัยเกษียณ  และการวางแผนแบบมรดก     โดยใช้วิธีการ 6 ขั้นตอน (An  integrated  six-step  approach)  เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน  6  ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วย

  1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้วางแผนกับลูกค้า 
  2. การกำหนดเป้าหมายทางการเงินและการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า 
  3.  การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า 
  4.  การพัฒนาและนำเสนอแผนการทางการเงิน 
  5.  การนำแผนไปปฏิบัติ 
  6. ารติดตามและปรับปรุงแผนทางการเงิน 

อยากเป็นนักวางแผนการเงิน อย่ารอช้า สมัครเข้ามาร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพในการพัฒนานักวางแผนการเงิน

ของทีมงาน FIN R Platinum Team